Strona główna


Gospodarka
Statystyki
Nowe inwestycjeINFRASTRUKTURA

Gmina nigdy nie posiadała miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jej układ powstał i rozwijał się od ponad stu lat w sposób żywiołowy. Fragmentarycznie opracowywano nieliczne Elektrociepłownia KAWĘCZYN - biurowiec działki dla konkretnych inwestycji, takich jak: fabryka domów, elektrociepłownia, osiedla mieszkaniowe i szkoły. Dopiero niedawno przyjęto "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" oraz opracowano 7 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: gen. A. Chruściela, Kordiana, Karolówka, Wygoda, Żołnierska, Kawęczyn Zachodni, Nowy Rembertów. Poza ostatnim wszystkie czekają jeszcze na zatwierdzenie.

Ważnym problemem jest zapewnienie dobrej komunikacji między poszczególnymi częściami Dzielnicy. W tym celu zbudowano przejście podziemne dla pieszych w osi ulicy Niedziałkowskiego. Planowana jest również budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w osi ul Chełmżyńskiej oraz osi ulic Marsa - gen. A. Chruściela. Ta druga inwestycja ma być zrealizowana do końca 1999 r.

Budowa chodnika przy ul.Paderewskiego Ważnym i podstawowym czynnikiem miastotwórczym jest tworzenie infrastruktury technicznej, a zwłaszcza budowa kanalizacji sanitarnej i rozwiązanie sposobu oczyszczania i odprowadzania ścieków całej Dzielnicy, jak również zaopatrzenie w wodę Starego Rembertowa.Jezdnie większości ulic wymagają regulacji i budowy twardych nawierzchni. Tak, jak w większości pozostałych dzielnic sąsiadujących z Centrum, w Rembertowie znajduje się sporo wolnych przestrzeni i terenów leśnych, które otaczają dzielnicę praktycznie ze wszystkich stron. Mała gęstość zaludnienia i rzadka zabudowa stwarzają możliwość udostępnienia obszarów pod budownictwo niskie i rekreacyjno-sportowe. W Rembertowie jest dużo zieleni. Na ponad 30% ogólnej powierzchni dzielnicy rosną lasy.

Obszar między ulicami Marsa, Żołnierską i torami kolejowymi (Warszawa - Mińsk Mazowiecki) - z uwagi na unikatową roślinność - został uznany za rezerwat przyrody pod nazwą "Kawęczyn". Główny masyw leśny pełni jednocześnie funkcję korytarza ekologicznego o randze krajowej. Występują tu pomniki przyrody wymagające szczególnej opieki i dobrej ekspozycji.

Osiedle domów jednorodzinnych